นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิชตำแหน่ง :

รองอธิบดี กรมการแพทย์ CIO: Chief Information Officer ประจำกรมการแพทย์ 17 ตุลาคม 2556 ถึงปัจจุบัน

วันเดือนปีเกิด :

28 กุมภาพันธ์ 2507

ประวัติการศึกษา :

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2530) วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตรออร์โธปิดิกส์ (2538)

ประวัติการอบรมและดูงาน :

การบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 37 ปี 2551 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี (2551) นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข ระดับสูง รุ่นที่ 24 ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม (2551) นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) ณ สำนักงาน กพ. (2555) ศึกษาดูงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ / โรงพยาบาลศรีสะเกษ (2553) ศึกษาดูงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ณ จังหวัดสงขลา (2556) 2013 Meeting ณ ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการรับราชการ :

เริ่มรับราชการในตำแหน่ง นายแพทย์ 4 (2530) นายแพทย์ 8 ด้านเวชกรรม สาขาศัลยศาสตรออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2542) รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (นายแพทย์ 8) โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา (2550) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ (2552) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง (2553) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (2555) รองอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (2556) รองอธิบดี กรมการแพทย์ (2556)

อำนาจและหน้าที่ รองอธิบดี กรมการแพทย์หน่วยงานส่วนกลาง :

1.สำนักงานเลขานุการกรม 2.โรงพยาบาลราชวิถี 3.โรงพยาบาลเลิดสิน 4.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 5.สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 6.สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ 7.สำนักสารสนเทศการแพทย์ 8.สถาบันร่วมผลิตการแพทย์ กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

หน่วยงานส่วนภูมิภาค :

1.โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 2.โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 3.โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 4.ประเมินและติดตามเขตสุขภาพที่ 4, 5, 6, 13


คำสั่งกรมการแพทย์ที่ 434/2562 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562