นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ตำแหน่ง :

รองอธิบดี กรมการแพทย์ CIO: Chief Information Officer ประจำกรมการแพทย์

วันเดือนปีเกิด :

7 ตุลาคม 2505

ประวัติการศึกษา :

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2528 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) พ.ศ. 2533 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา (แพทยสภา) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2534

ประวัติการรับราชการ :

นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เมษายน พ.ศ.2528 นายแพทย์ 5 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย กันยายน พ.ศ. 2535 นายแพทย์ 8วช. ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านการเงิน และด้านแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลราชวิถี พ.ศ. 2552 ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขต 9 กรมการแพทย์ พฤษภาคม พ.ศ. 2555 รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี สิงหาคม พ.ศ. 2556 ผู้อำนวยการสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข กันยายน พ.ศ. 2556 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ตุลาคม พ.ศ. 2558 รองอธิบดีกรมการแพทย์ มีนาคม พ.ศ. 2562

ผลงานทางวิชาการ หรือเกียรติประวัติ หรือผลงานที่ดีเด่น :

แพทย์ใช้ทุนดีเด่น โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก พ.ศ. 2531 ข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2556 พ.ศ. 2556 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 พ.ศ. 2561 นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561 พ.ศ. 2561

อำนาจและหน้าที่ รองอธิบดี กรมการแพทย์หน่วยงานส่วนกลาง :

1.สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2.โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 3.สถาบันโรคทรวงอก 4.สำนักกฎหมายการแพทย์ 5.สถาบันเวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 6.โรงพยาบาลสงฆ์ 7.โรงพยาบาลเมตตประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 8.สถาบันโรคผิวหนัง

หน่วยงานส่วนภูมิภาค :

1.โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 2.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 3.โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 4.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี 5.ประเมินและติดตามเขตสุขภาพที่ 7, 8, 9, 10


คำสั่งกรมการแพทย์ที่ 434/2562 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562