การจัดการเรื่องทุจริต

ลำดับ
หัวข้อ/เรื่อง
วันที่
QRCode
1
รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี2562 วันที่ 19 ต.ค. 2562
2
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ปี 2562 วันที่ 19 ต.ค. 2562
3
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต วันที่ 19 ต.ค. 2562
4
มาตรการเสี่ยง (การใช้รถราชการ) วันที่ 19 ต.ค. 2562
5
มาตรการเสี่ยง(หมุนเวียน ผอ.) วันที่ 19 ต.ค. 2562
6
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2561 วันที่ 19 ต.ค. 2562
7
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต วันที่ 18 ต.ค. 2562
8
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต วันที่ 18 ต.ค. 2562
9
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี วันที่ 18 ต.ค. 2562