คู่มือบริการกรมการแพทย์

ลำดับ
หัวข้อ/เรื่อง
วันที่
QRCode
1
คู่มือการให้บริการประชาชน กรมการแพทย์ ปี 2563 วันที่ 15 ธ.ค. 2563
2
คู่มือการให้บริการประชาชน กรมการแพทย์ ปี 2562 วันที่ 15 ธ.ค. 2563
3
คู่มือการให้บริการประชาชน กรมการแพทย์ ปี 2561 วันที่ 15 ธ.ค. 2563
4
คู่มือการให้บริการประชาชน กรมการแพทย์ ปี 2560 วันที่ 15 ธ.ค. 2563
5
คู่มือการให้บริการประชาชน กรมการแพทย์ ปี 2559 วันที่ 15 ธ.ค. 2563
6
2558 สรุปข้อตกลงระดับการให้บริการประชาชน วันที่ 15 ธ.ค. 2563
7
คู่มือประชาชนกรมการแพทย์ โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค จำนวน 15 คู่มือ วันที่ 01 มิ.ย. 2560
8
คู่มือประชาชนกรมการแพทย์ โรงพยาบาลส่วนกลาง จำนวน 19 คู่มือ วันที่ 01 มิ.ย. 2560
9
คู่มือการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 28 คุ่มือ วันที่ 07 ต.ค. 2559