ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
64การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 256101 ก.พ. 2561
77Start up SME ทำไงดี ตีไม่แตก ผลิตภัณฑ์จากแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ วิพากย์โดย นายแพทย์การุณ ตรงนำชัย บริษัทแอดวานซ์ เมดิเทค01 ก.ย. 2560
78Start up SME ทำไงดี ตีไม่แตก ผลิตภัณฑ์จากแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์01 ก.ย. 2560
79พลังนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ Germ Guard นวัตกรรมพลังมังคุด โดย ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล01 ก.ย. 2560
80พลังนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ เทคโนโลยีพลาสมาเย็นเพื่อวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางการแพทย์ โดย รศ.ธีรวรรณ บุญวรรณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี01 ก.ย. 2560
81พลังนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ หุ่นยนต์ดินสอ โดย นายเฉลิมพล ปุณโณทก บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด01 ก.ย. 2560
82เส้นทางสู่ความสำเร็จนวัตกรรมทางการแพทย์01 ก.ย. 2560
83How to SME Start up อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดย นายพีระพัฒน์ ทอคำ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย01 ก.ย. 2560
121คู่มือประชาชนกรมการแพทย์ โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค จำนวน 15 คู่มือ01 มิ.ย. 2560
146คู่มือหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 7 คู่มือ01 มิ.ย. 2560
147คู่มือประชาชนกรมการแพทย์ โรงพยาบาลส่วนกลาง จำนวน 24 คู่มือ01 มิ.ย. 2560
40 แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.256101 ส.ค. 2561
45แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ พ.ศ.2561-256502 ก.ค. 2561
141แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมการแพทย์ (แผนบูรณาการด้านส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา)02 พ.ย. 2559
142แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประมาณ พ.ศ.2560 กรมการแพทย์ (แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามคนตามช่วงวัย)02 พ.ย. 2559
27กฎหมายด้านการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ02 เม.ย. 2562
28กฎหมายด้านตรวจสอบ02 เม.ย. 2562
29กฎหมายด้านบัญชี02 เม.ย. 2562
30กฎหมายด้านงบประมาณ02 เม.ย. 2562
31กฎหมายด้านการเงิน02 เม.ย. 2562
รายการต่อหน้า1 - 20 ใน 147 รายการ