ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
41รายละเอียดตัวชี้วัดแผนงาน16 ก.ค. 2561
42รายละเอียดตัวชี้วัดเป้าประสงค์16 ก.ค. 2561
43แบบตอบรับเข้าประชุมปรึกษาหารือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) กรมการแพทย์ ครั้งที่ 2/256116 ก.ค. 2561
44แบบสำรวจบุคลากรและเครื่องมือด้านรังสีวิทยา05 ก.ค. 2561
45แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ พ.ศ.2561-256502 ก.ค. 2561
46อนุมัติให้ข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ00115 มิ.ย. 2561
47ประเด็นคำถามกรรมาธิการ งบประมาณ ปี2562วาระ115 มิ.ย. 2561
48แนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรสำหรับ ส่วนกลาง กรมการแพทย์15 มิ.ย. 2561
49แนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรสำหรับโรงพยาบาล สถาบัน15 มิ.ย. 2561
50ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256208 มิ.ย. 2561
51รายงานประจำปี 2560 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข31 พ.ค. 2561
52ร่างแผนจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.256225 พ.ค. 2561
53ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256223 พ.ค. 2561
54การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256120 พ.ค. 2561
55แผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ หมวดงบลงทุน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563-256716 พ.ค. 2561
56จัดทำแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ หมวดงบลงทุน ระยะ 5 ปี พ.ศ.2563-256716 พ.ค. 2561
57แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256119 มี.ค. 2561
58ทิศกรมการแพทย์ 2561 The Best for the Most19 มี.ค. 2561
59แนวทางการจัดทำข้อมูลใช้ประกอบคำของบประมาณและขออนุมัติโครงการ07 มี.ค. 2561
60ข้อมูลรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 256007 มี.ค. 2561
รายการต่อหน้า41 - 60 ใน 147 รายการ