ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
28กฎหมายด้านตรวจสอบ02 เม.ย. 2562
29กฎหมายด้านบัญชี02 เม.ย. 2562
32กฎหมายด้านพัสดุ02 เม.ย. 2562
75การจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี29 ก.ย. 2560
117การดำเนินงานพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง เขตสุขภาพที่ 3 โดย นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย12 ก.ค. 2560
105การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน13 ก.ค. 2560
54การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256120 พ.ค. 2561
85การเปลี่ยนผ่านการดูแลสุขภาพสู่ยุคดิจิทัล และโอกาสการพัฒนานวัตกรรมของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยคุณโอม ศิวะดิตถ์ Microsoft Thailand31 ส.ค. 2560
113การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกับการดูแลประคับประคอง โดย นพ.ปิยวิทย์ เนกขพัฒน์12 ก.ค. 2560
64การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 256101 ก.พ. 2561
134ข้อมูล/เอกสารประกอบการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตาม Services Plan Trauma &Emergency ปี256029 ธ.ค. 2559
7ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 256405 มี.ค. 2564
13ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ256226 ก.พ. 2563
131ข้อมูลรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 255914 ก.พ. 2560
60ข้อมูลรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 256007 มี.ค. 2561
14ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปี2559-2562(ต.ค.61-มี.ค.62)28 มิ.ย. 2562
19ความพึงพอใจใน Stroke Unit28 มิ.ย. 2562
5คุ่มือสำหรับผู้ใช้งาน E-research31 มี.ค. 2564
127คู่มือ หลักสูตรการพัมนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติ03 มี.ค. 2560
73คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี29 ก.ย. 2560
รายการต่อหน้า41 - 60 ใน 147 รายการ