ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
113การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกับการดูแลประคับประคอง โดย นพ.ปิยวิทย์ เนกขพัฒน์12 ก.ค. 2560
114Palliative Care กับกรมการแพทย์ โดย นพ.อากาศ พัฒนเรืองไล12 ก.ค. 2560
115Take home message ถอดรหัสตัวชี้วัด Service plan สาขา Palliative care โดย พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ12 ก.ค. 2560
116ถอดรหัสตัวชี้วัด Service Plan สาขา Palliative Care โดย พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ12 ก.ค. 2560
117การดำเนินงานพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง เขตสุขภาพที่ 3 โดย นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย12 ก.ค. 2560
118Palliative Care in Public Health System Global Trends and the Situation in Japan by Takeshi Terui, M.D. Ph.D.12 ก.ค. 2560
119Sustainable Palliative Care in Thailand by Theerapol Topanthanont, MD.12 ก.ค. 2560
123แจ้งข้อมูลจำนวนหน่วยงานบริการสุขภาพ12 เม.ย. 2560
94Medical Social Work in Palliative Care What make the differences โดย นางอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร เอกสารแก้ไข13 ก.ค. 2560
95Palliative Care in Neurology from The Real Experience โดย พญ.หฤทัย โชติสุขรัตน์ เอกสารแก้ไข13 ก.ค. 2560
96Pediatric Palliative Care: Grief & Bereavement สูญเสียอย่างไรไม่สูญสิ้น โดย ผศ.พญ.ปราณี เมืองน้อย13 ก.ค. 2560
97Workshop: Common Symptom at EOL and management (สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย) โดย พญ.ปิยพร ทิสยากร13 ก.ค. 2560
98Workshop: Common Symptom at EOL and management (สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย) โดย นพ.กิติพล นาควิโรจน์13 ก.ค. 2560
99Family nurse The connection with community (Buriram model)13 ก.ค. 2560
100Practical wisdom Co2HoPE ก้าวต่อไปสู่ความเข้มแข็งของพยาบาล palliative13 ก.ค. 2560
101Situation awareness in palliative care13 ก.ค. 2560
102Assessment tools in palliative care โดย พว.ลดารัตน์ สาภินันท์13 ก.ค. 2560
103ประเด็นจริยธรรม (Deep) Compassionate Extubation โดย รศ.ดร.ทัศนีย์ ทองประทีป13 ก.ค. 2560
104PC model in urban area13 ก.ค. 2560
105การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน13 ก.ค. 2560
รายการต่อหน้า41 - 60 ใน 147 รายการ