ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
76คู่มือการให้บริการ แนวทางการบริหารความเสี่ยง(Enterprise Risk Management: ERM) สำหรับโรงพยาบาลสถาบันสังกัดกรมการแพทย์ 29 ก.ย. 2560
145คู่มือการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 28 คุ่มือ07 ต.ค. 2559
74คู่มือการให้บริการแนวทางการบริหารความเสี่ยง(สำนักยุทธศาสตร์)29 ก.ย. 2560
6คู่มือการให้บริการประชาชน (พ.ค. 63) สถาบันวิจัยและประเมินเทคดนโลยีทางการแพทย์31 มี.ค. 2564
12คู่มือแนวทางการปฎิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่และเลขานุการ การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กรมการแพทย์31 มี.ค. 2563
23คู่มือในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก28 มิ.ย. 2562
69คู่มือปฐมพยาบาล สำหรับประชาชน ฉบับจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์17 ต.ค. 2560
149คู่มือประชาชนกรมการแพทย์ โรงพยาบาลส่วนกลาง จำนวน 24 คู่มือ01 มิ.ย. 2560
121คู่มือประชาชนกรมการแพทย์ โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค จำนวน 15 คู่มือ01 มิ.ย. 2560
24คู่มือโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพาต อัมพฤกษ์) สำหรับประชาชน28 มิ.ย. 2562
148คู่มือหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 7 คู่มือ01 มิ.ย. 2560
1งานนำเสนอผลการสำรวจข้อมูลและความต้องการผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมการแพทย์ 256307 ก.ย. 2564
56จัดทำแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ หมวดงบลงทุน ระยะ 5 ปี พ.ศ.2563-256716 พ.ค. 2561
15จำนวน case STEMI ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 256228 มิ.ย. 2562
123แจ้งข้อมูลจำนวนหน่วยงานบริการสุขภาพ12 เม.ย. 2560
38ดาว์นโหลดเอกสารมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่10 พ.ศ.256017 ก.ย. 2561
116ถอดรหัสตัวชี้วัด Service Plan สาขา Palliative Care โดย พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ12 ก.ค. 2560
58ทิศกรมการแพทย์ 2561 The Best for the Most19 มี.ค. 2561
125นำเสนอการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) เสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร และปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์04 เม.ย. 2560
59แนวทางการจัดทำข้อมูลใช้ประกอบคำของบประมาณและขออนุมัติโครงการ07 มี.ค. 2561
รายการต่อหน้า61 - 80 ใน 149 รายการ