ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
21บทสรุปสำหรับผู้บริหารระดับกระทรวง โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)28 มิ.ย. 2562
36แนวทางการส่งเสริมค่านิยมกรมการแพทย์14 ม.ค. 2562
22แนวทางการประเมินสถานพยาบาล ด้านโรคหลอดเลือดสมอง28 มิ.ย. 2562
16แนวทางการปฏิบัติในการรับ refer ผู้ป่วย Fast trak STEMI เพื่อทำ PPCI สถาบันโรคทรวงอก28 มิ.ย. 2562
72แนวทางการบริหารความเสี่ยงหน่วยงานส่วนกลางกรมการแพทย์29 ก.ย. 2560
71แนวทางการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล สถาบัน29 ก.ย. 2560
49แนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรสำหรับโรงพยาบาล สถาบัน15 มิ.ย. 2561
48แนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรสำหรับ ส่วนกลาง กรมการแพทย์15 มิ.ย. 2561
59แนวทางการจัดทำข้อมูลใช้ประกอบคำของบประมาณและขออนุมัติโครงการ07 มี.ค. 2561
125นำเสนอการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) เสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร และปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์04 เม.ย. 2560
58ทิศกรมการแพทย์ 2561 The Best for the Most19 มี.ค. 2561
116ถอดรหัสตัวชี้วัด Service Plan สาขา Palliative Care โดย พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ12 ก.ค. 2560
38ดาว์นโหลดเอกสารมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่10 พ.ศ.256017 ก.ย. 2561
123แจ้งข้อมูลจำนวนหน่วยงานบริการสุขภาพ12 เม.ย. 2560
15จำนวน case STEMI ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 256228 มิ.ย. 2562
56จัดทำแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ หมวดงบลงทุน ระยะ 5 ปี พ.ศ.2563-256716 พ.ค. 2561
1งานนำเสนอผลการสำรวจข้อมูลและความต้องการผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมการแพทย์ 256307 ก.ย. 2564
146คู่มือหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 7 คู่มือ01 มิ.ย. 2560
24คู่มือโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพาต อัมพฤกษ์) สำหรับประชาชน28 มิ.ย. 2562
121คู่มือประชาชนกรมการแพทย์ โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค จำนวน 15 คู่มือ01 มิ.ย. 2560
รายการต่อหน้า61 - 80 ใน 147 รายการ