ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
105การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน13 ก.ค. 2560
106Opioid ไร้รอยต่อ Quality of life, Quality of Care โดย นางวราภรณ์ ริมชัยสิทธิ์13 ก.ค. 2560
107Medical Social Work in Palliative Care What make the differences โดย นางอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร13 ก.ค. 2560
108Medical Social Work in Palliative Care What make the differences โดย นส.ศรินทิพย์ แสงศาตรา13 ก.ค. 2560
109Medical Social Work in Palliative Care What make the differences โดย นส.วีรมลล์ จันทรดี13 ก.ค. 2560
110Bereavement Care โดย พญ.ถิรพร ตั้งจิตติพร13 ก.ค. 2560
111Palliative Care in Neurology from The Real Experience โดย พญ.หฤทัย โชติสุขรัตน์13 ก.ค. 2560
112Workshop Common Symptom at EOL and management (สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย) Case Study โดย นพ.กิติพล นาควิโรจน์13 ก.ค. 2560
91PC Best Practice ใครทำดีมีเวทีให้โชว์14 ก.ค. 2560
92Quality Palliative Care งานคุณภาพบนทางสาย Palliative Care โดย นพ.ทรนง พิลาลัย14 ก.ค. 2560
93Quality Palliative Care งานคุณภาพบนทางสาย Palliative Care โดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร14 ก.ค. 2560
131ข้อมูลรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 255914 ก.พ. 2560
36แนวทางการส่งเสริมค่านิยมกรมการแพทย์14 ม.ค. 2562
120สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน14 มิ.ย. 2560
67เอกสารประกอบการประชุมเชิงนโยบายการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS)15 ธ.ค. 2560
46อนุมัติให้ข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ00115 มิ.ย. 2561
47ประเด็นคำถามกรรมาธิการ งบประมาณ ปี2562วาระ115 มิ.ย. 2561
48แนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรสำหรับ ส่วนกลาง กรมการแพทย์15 มิ.ย. 2561
49แนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรสำหรับโรงพยาบาล สถาบัน15 มิ.ย. 2561
11รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมการแพทย์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256215 เม.ย. 2563
รายการต่อหน้า61 - 80 ใน 149 รายการ