ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
130รายงานประจำปี 2559 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข17 ก.พ. 2560
37ประชาสัมพันธ์แบบประเมินตนเองและตอบตัวชี้วัด Service Plan สาขา การประคับประคอง16 พ.ย. 2561
139รายงานการตรวจสอบติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ไตรมาส 4)16 พ.ย. 2559
55แผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ หมวดงบลงทุน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563-256716 พ.ค. 2561
56จัดทำแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ หมวดงบลงทุน ระยะ 5 ปี พ.ศ.2563-256716 พ.ค. 2561
41รายละเอียดตัวชี้วัดแผนงาน16 ก.ค. 2561
42รายละเอียดตัวชี้วัดเป้าประสงค์16 ก.ค. 2561
43แบบตอบรับเข้าประชุมปรึกษาหารือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) กรมการแพทย์ ครั้งที่ 2/256116 ก.ค. 2561
11รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมการแพทย์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256215 เม.ย. 2563
46อนุมัติให้ข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ00115 มิ.ย. 2561
47ประเด็นคำถามกรรมาธิการ งบประมาณ ปี2562วาระ115 มิ.ย. 2561
48แนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรสำหรับ ส่วนกลาง กรมการแพทย์15 มิ.ย. 2561
49แนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรสำหรับโรงพยาบาล สถาบัน15 มิ.ย. 2561
67เอกสารประกอบการประชุมเชิงนโยบายการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS)15 ธ.ค. 2560
120สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน14 มิ.ย. 2560
36แนวทางการส่งเสริมค่านิยมกรมการแพทย์14 ม.ค. 2562
131ข้อมูลรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 255914 ก.พ. 2560
91PC Best Practice ใครทำดีมีเวทีให้โชว์14 ก.ค. 2560
92Quality Palliative Care งานคุณภาพบนทางสาย Palliative Care โดย นพ.ทรนง พิลาลัย14 ก.ค. 2560
93Quality Palliative Care งานคุณภาพบนทางสาย Palliative Care โดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร14 ก.ค. 2560
รายการต่อหน้า61 - 80 ใน 147 รายการ