ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
49แนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรสำหรับโรงพยาบาล สถาบัน15 มิ.ย. 2561
71แนวทางการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล สถาบัน29 ก.ย. 2560
72แนวทางการบริหารความเสี่ยงหน่วยงานส่วนกลางกรมการแพทย์29 ก.ย. 2560
16แนวทางการปฏิบัติในการรับ refer ผู้ป่วย Fast trak STEMI เพื่อทำ PPCI สถาบันโรคทรวงอก28 มิ.ย. 2562
22แนวทางการประเมินสถานพยาบาล ด้านโรคหลอดเลือดสมอง28 มิ.ย. 2562
36แนวทางการส่งเสริมค่านิยมกรมการแพทย์14 ม.ค. 2562
21บทสรุปสำหรับผู้บริหารระดับกระทรวง โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)28 มิ.ย. 2562
9บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฏรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีแฟ้มข้อมูล (BATCH PROCESSING)ระหว่าง สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข27 เม.ย. 2563
65บันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับราชวิทยาลัย (กรมการแพทย์ ลงนามเมื่อ 7 ธันวาคม 2560) รายละเอียดดังไฟล์แนบ25 ม.ค. 2561
43แบบตอบรับเข้าประชุมปรึกษาหารือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) กรมการแพทย์ ครั้งที่ 2/256116 ก.ค. 2561
133แบบประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลต่าง ๆ ฉบับปรับปรุง30 ธ.ค. 2559
128แบบประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลต่าง ๆ ฉบับปรับปรุง 26 ม.ค.256003 มี.ค. 2560
8แบบฟอร์มรายงานพัสดุประจำปี 256331 ส.ค. 2563
44แบบสำรวจบุคลากรและเครื่องมือด้านรังสีวิทยา05 ก.ค. 2561
45แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ พ.ศ.2561-256502 ก.ค. 2561
10ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ.256127 เม.ย. 2563
37ประชาสัมพันธ์แบบประเมินตนเองและตอบตัวชี้วัด Service Plan สาขา การประคับประคอง16 พ.ย. 2561
47ประเด็นคำถามกรรมาธิการ งบประมาณ ปี2562วาระ115 มิ.ย. 2561
103ประเด็นจริยธรรม (Deep) Compassionate Extubation โดย รศ.ดร.ทัศนีย์ ทองประทีป13 ก.ค. 2560
144แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมการแพทย์(แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์)18 ต.ค. 2559
รายการต่อหน้า81 - 100 ใน 147 รายการ