ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
42รายละเอียดตัวชี้วัดเป้าประสงค์16 ก.ค. 2561
43แบบตอบรับเข้าประชุมปรึกษาหารือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) กรมการแพทย์ ครั้งที่ 2/256116 ก.ค. 2561
55แผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ หมวดงบลงทุน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563-256716 พ.ค. 2561
56จัดทำแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ หมวดงบลงทุน ระยะ 5 ปี พ.ศ.2563-256716 พ.ค. 2561
139รายงานการตรวจสอบติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ไตรมาส 4)16 พ.ย. 2559
37ประชาสัมพันธ์แบบประเมินตนเองและตอบตัวชี้วัด Service Plan สาขา การประคับประคอง16 พ.ย. 2561
130รายงานประจำปี 2559 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข17 ก.พ. 2560
38ดาว์นโหลดเอกสารมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่10 พ.ศ.256017 ก.ย. 2561
69คู่มือปฐมพยาบาล สำหรับประชาชน ฉบับจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์17 ต.ค. 2560
68รายงานการตรวจสอบติดตามการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256117 พ.ย. 2560
39QR CODE เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูประบบสาธารณสุขไทย ผ่านนโยบาย Value-base healthcare17 ส.ค. 2561
89Opioid ไร้รอยต่อ Quality of life, Quality of Care โดย รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล18 ก.ค. 2560
90Sustainable Palliative Care โดย รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล18 ก.ค. 2560
144แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมการแพทย์(แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์)18 ต.ค. 2559
57แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256119 มี.ค. 2561
58ทิศกรมการแพทย์ 2561 The Best for the Most19 มี.ค. 2561
4รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ผลการสำรวจข้อมูลและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมการแพทย์ ในโครงการพัฒนาการบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal of Medical Servies) ในสถานพยาบาลแต่ละระดับ จังหวัดปัตตานี ปี 2563 19 เม.ย. 2564
70พิธีเปิดและปาฐกถา หัวข้อค่านิยมกรมการแพทย์กับการสนับสนุนเขตสุขภาพ โดย นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์20 ก.ย. 2560
54การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256120 พ.ค. 2561
145กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.256220 มิ.ย. 2562
รายการต่อหน้า81 - 100 ใน 147 รายการ