ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
101Situation awareness in palliative care13 ก.ค. 2560
102Assessment tools in palliative care โดย พว.ลดารัตน์ สาภินันท์13 ก.ค. 2560
103ประเด็นจริยธรรม (Deep) Compassionate Extubation โดย รศ.ดร.ทัศนีย์ ทองประทีป13 ก.ค. 2560
104PC model in urban area13 ก.ค. 2560
105การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน13 ก.ค. 2560
106Opioid ไร้รอยต่อ Quality of life, Quality of Care โดย นางวราภรณ์ ริมชัยสิทธิ์13 ก.ค. 2560
107Medical Social Work in Palliative Care What make the differences โดย นางอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร13 ก.ค. 2560
108Medical Social Work in Palliative Care What make the differences โดย นส.ศรินทิพย์ แสงศาตรา13 ก.ค. 2560
109Medical Social Work in Palliative Care What make the differences โดย นส.วีรมลล์ จันทรดี13 ก.ค. 2560
110Bereavement Care โดย พญ.ถิรพร ตั้งจิตติพร13 ก.ค. 2560
111Palliative Care in Neurology from The Real Experience โดย พญ.หฤทัย โชติสุขรัตน์13 ก.ค. 2560
112Workshop Common Symptom at EOL and management (สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย) Case Study โดย นพ.กิติพล นาควิโรจน์13 ก.ค. 2560
113การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกับการดูแลประคับประคอง โดย นพ.ปิยวิทย์ เนกขพัฒน์12 ก.ค. 2560
114Palliative Care กับกรมการแพทย์ โดย นพ.อากาศ พัฒนเรืองไล12 ก.ค. 2560
115Take home message ถอดรหัสตัวชี้วัด Service plan สาขา Palliative care โดย พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ12 ก.ค. 2560
116ถอดรหัสตัวชี้วัด Service Plan สาขา Palliative Care โดย พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ12 ก.ค. 2560
117การดำเนินงานพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง เขตสุขภาพที่ 3 โดย นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย12 ก.ค. 2560
118Palliative Care in Public Health System Global Trends and the Situation in Japan by Takeshi Terui, M.D. Ph.D.12 ก.ค. 2560
119Sustainable Palliative Care in Thailand by Theerapol Topanthanont, MD.12 ก.ค. 2560
120สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน14 มิ.ย. 2560
รายการต่อหน้า101 - 120 ใน 147 รายการ