ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
135หนังสือแผนปฏิบัติกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256021 ธ.ค. 2559
136หนังสือทิศทางกรมการแพทย์ 2560 DMS Direction 201721 ธ.ค. 2559
61แผนฯ 12 สำหรับนักบริหาร เพื่อการพัฒนาประเทศไทย22 ก.พ. 2561
62เอกสารประกอบการตรวจเยี่ยมกรมการแพทย์ ของศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ22 ก.พ. 2561
138แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256022 พ.ย. 2559
129แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ พ.ศ.2560-256423 ก.พ. 2560
53ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256223 พ.ค. 2561
137รายงานตรวจสอบติดตามการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256024 พ.ย. 2559
52ร่างแผนจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.256225 พ.ค. 2561
65บันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับราชวิทยาลัย (กรมการแพทย์ ลงนามเมื่อ 7 ธันวาคม 2560) รายละเอียดดังไฟล์แนบ25 ม.ค. 2561
13ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ256226 ก.พ. 2563
143แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมการแพทย์ (แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด)27 ต.ค. 2559
9บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฏรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีแฟ้มข้อมูล (BATCH PROCESSING)ระหว่าง สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข27 เม.ย. 2563
10ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ.256127 เม.ย. 2563
35รานงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและเปรียบเทียบ กรมการแพทย์ ปี 256128 ก.พ. 2562
14ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปี2559-2562(ต.ค.61-มี.ค.62)28 มิ.ย. 2562
15จำนวน case STEMI ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 256228 มิ.ย. 2562
16แนวทางการปฏิบัติในการรับ refer ผู้ป่วย Fast trak STEMI เพื่อทำ PPCI สถาบันโรคทรวงอก28 มิ.ย. 2562
17แผนภูมิการรักษาผู้ป่วย STEMI 256128 มิ.ย. 2562
18โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน28 มิ.ย. 2562
รายการต่อหน้า101 - 120 ใน 147 รายการ