ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
141แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมการแพทย์ (แผนบูรณาการด้านส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา)02 พ.ย. 2559
142แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประมาณ พ.ศ.2560 กรมการแพทย์ (แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามคนตามช่วงวัย)02 พ.ย. 2559
143แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมการแพทย์ (แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด)27 ต.ค. 2559
144แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมการแพทย์(แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์)18 ต.ค. 2559
145คู่มือหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 7 คู่มือ01 มิ.ย. 2560
146คู่มือประชาชนกรมการแพทย์ โรงพยาบาลส่วนกลาง จำนวน 24 คู่มือ01 มิ.ย. 2560
147กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.256220 มิ.ย. 2562
รายการต่อหน้า141 - 147 ใน 147 รายการ