ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
86อภิปรายแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์31 ส.ค. 2560
63เอกสารการประชุมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลกรมการแพทย์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ09 ก.พ. 2561
122เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทางการใช้เครื่องมือการประเมินระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับต่างๆ เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมปริ้น พาเลช กรุงเทพฯ11 พ.ค. 2560
140เอกสารการประชุมวิชาการกรมการแพทย์ ประจำปี 2559 \"เส้นทางความสำเร็จกับความเป็นเลิศทางการแพทย์\" ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย10 พ.ย. 2559
62เอกสารประกอบการตรวจเยี่ยมกรมการแพทย์ ของศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ22 ก.พ. 2561
67เอกสารประกอบการประชุมเชิงนโยบายการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS)15 ธ.ค. 2560
87โอกาสและความท้าทายด้านการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ในอนาคต31 ส.ค. 2560
รายการต่อหน้า141 - 147 ใน 147 รายการ