สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 กรมการแพทย์ ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 และโรงพยาบาลในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 2 จัดโครงการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง Intermediate Care - Long Term Care - Palliative Care โดยจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพนักกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Imtermediate Care) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะกลาง เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธานพิธีเปิด และวิทยากรโดย ดร.กภ.สุกัลยา อมตฉายา สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมพลับพลึง ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563


วันที่ 01 ส.ค. 2563

สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 กรมการแพทย์ ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 และโรงพยาบาลในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 2 จัดโครงการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง Intermediate Care - Long Term Care - Palliative Care โดยจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพนักกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Imtermediate Care) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะกลาง เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธานพิธีเปิด และวิทยากรโดย ดร.กภ.สุกัลยา อมตฉายา สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมพลับพลึง ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE