แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางภัทรวดี แก้วมา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และคณะกรรมการกลั่นกรองการรับโอน รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป และนักโภชนาการ ร่วมสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อรับโอน รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักโภชนาการ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อลดการเดินทาง ลดการพบปะ และลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564


วันที่ 13 ม.ค. 2564

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางภัทรวดี แก้วมา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และคณะกรรมการกลั่นกรองการรับโอน รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป และนักโภชนาการ ร่วมสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อรับโอน รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักโภชนาการ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อลดการเดินทาง ลดการพบปะ และลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE