นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวอาทิตยา เลียวสิริพงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขานุการ คณะกรรมการ Green and Clean Hospital โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาล ฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง Green and Clean Hospital ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนและศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอเมือง อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดรับกับค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับกราะทรวงสาธารณสุข ปี 2564


วันที่ 23 ก.พ. 2564

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวอาทิตยา เลียวสิริพงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขานุการ คณะกรรมการ Green and Clean Hospital โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาล ฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง Green and Clean Hospital ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนและศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอเมือง อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดรับกับค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับกราะทรวงสาธารณสุข ปี 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE