ทีมคัดกรองคลินิก ARI โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ดำเนินการคัดกรองตรวจหาการติดเชื้อ โควิด -19 ผู้ที่เดินทางไปจุดเสี่ยงสถานบันเทิง และจุดเสี่ยงต่างๆ ผู้สัมผัสผู้ป่วยให้ไปตรวจการติดเชื้อ ตามมาตรการให้ตรวจได้ในทุกโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน ทีมคัดกรองคลินิก ARI โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้เร่งดำเนินการตามตามนโยบาย พร้อมดำเนินการยกระดับและจัดเตรียมเตียงในการรองรับผู้ป่วย COVID-19 และมีการจัดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ รองรับการสื่อสารกับผู้ป่วยและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การเตรียมหอผู้ป่วย Isolation Ward และติดต่อประสานงานเตรียมยานพาหนะส่งต่อการรักษา ผู้มีผลการติดเชื้อ ได้อย่างรวดเร็ว โดยเปิดให้บริการทุกวันช่วงเทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดราชการ เสาร์ อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ เวลา 8.00-12.00 น. วันที่ 10-17 เมษายน 2564


วันที่ 17 เม.ย. 2564

ทีมคัดกรองคลินิก ARI โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ดำเนินการคัดกรองตรวจหาการติดเชื้อโควิด -19 ผู้ที่เดินทางไปจุดเสี่ยงสถานบันเทิง และจุดเสี่ยงต่างๆ ผู้สัมผัสผู้ป่วยให้ไปตรวจการติดเชื้อ ตามมาตรการให้ตรวจได้ในทุกโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน ทีมคัดกรองคลินิก ARI โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้เร่งดำเนินการตามตามนโยบาย พร้อมดำเนินการยกระดับและจัดเตรียมเตียงในการรองรับผู้ป่วย COVID-19 และมีการจัดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ รองรับการสื่อสารกับผู้ป่วยและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การเตรียมหอผู้ป่วย Isolation Ward และติดต่อประสานงานเตรียมยานพาหนะส่งต่อการรักษาผู้มีผลการติดเชื้อ ได้อย่างรวดเร็ว โดยเปิดให้บริการทุกวันช่วงเทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดราชการ เสาร์ อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ เวลา 8.00-12.00 น. วันที่ 10-17 เมษายน 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE