ข่าวเด่นประเด็นร้อน

สธ. ระดมทีมแพทย์และสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ ให้การดูแลคนพิการและผู้ดูแลที่ติดเชื้อโควิด 19 ณ โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ


วันที่ 09 มิ.ย. 2564

สถาบันสิรินเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำจุดแข็งความเชี่ยวชาญในการดูแลคนพิการ มาใช้ในการดูแลสุขภาพ ป้องกัน เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของโรค ให้แก่คนพิการ และผู้ดูแลที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กล่าวว่า กรมการแพทย์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพคนพิการและผู้ดูแลที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามทั่วไป หรือ Hospitel บางแห่งได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อความพิการ ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์แห่งชาติ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อคนพิการ โดยเน้นการจัดการแบบพิเศษ โดยทีมแพทย์และสหวิชาชีพผู้มีความเชี่ยวชาญได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาลฟื้นฟูสภาพ นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด เภสัชกร ฯลฯ ร่วมบูรณาการงานร่วมกัน เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากนี้โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ยังมีความพร้อมด้านอุปกรณ์การตรวจรักษา เวชภัณฑ์ เตรียมการวางระบบการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเหมาะสมกับความพิการ และสามารถติดตามถ่ายภาพเอกซเรย์ปอดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาที่พักรักษาตัว รวมทั้งเตรียมแผนการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน จัดเตรียมรถพยาบาลรองรับภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง

นายแพทย์สาธิต สันตดุสิต สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียงที่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและเป็นต้นแบบในการรักษาโดย แพทย์ พยาบาลและทีมสหวิชาชีพ ให้บริการคนพิการและผู้ดูแลที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย (กลุ่มสีเขียว) ที่ต้องการทีมสหวิชาชีพด้านสุขภาพร่วมให้การดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ คนพิการทางการเห็น ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับการปรับสภาพแวดล้อมรองรับคนพิการ ครอบครัวและผู้ดูแล รวมถึงการจัดระบบสวัสดิการระหว่างการรักษา รับส่งต่อ และส่งกลับบ้าน ทั้งนี้สามารถแจ้งข้อมูลเพื่อประสานส่งต่อคนพิการเข้ารับบริการได้ที่สายด่วน 1668 1300 และ 1479
*********************************
#สถาบันสิรินเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ #กรมการแพทย์ #โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ #โควิด19
-ขอขอบคุณ-
9 มิถุนายน 2564

QR CODE