นายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมการประชุมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำพูน เมื่อที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นสำคัญการตรวจราชการ และร่วมนำเสนอ สถานการณ์และข้อค้นพบในประเด็นกลุ่มวัยสาขาผู้สูงอายุคุณภาพ (พลัดตกหกล้ม) ประเด็นลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย และประเด็นปัญหาสำคัญของพื้นที่นิเทศก์ สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยมีนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน และมีนายแพทย์ทศเทพ บุญทอง สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1 และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมรับฟัง


วันที่ 10 มิ.ย. 2564

นายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมการประชุมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำพูน เมื่อที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นสำคัญการตรวจราชการ และร่วมนำเสนอ สถานการณ์และข้อค้นพบในประเด็นกลุ่มวัยสาขาผู้สูงอายุคุณภาพ (พลัดตกหกล้ม) ประเด็นลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย และประเด็นปัญหาสำคัญของพื้นที่นิเทศก์ สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยมีนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน และมีนายแพทย์ทศเทพ บุญทอง สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1 และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมรับฟัง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE