ข่าวเด่นประเด็นร้อน

โรงพยาบาลสงฆ์ยืนยันถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 แด่พระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง


วันที่ 14 มิ.ย. 2564

กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลสงฆ์ ยืนยันถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 แด่พระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และลดความแออัดของการให้บริการถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในครั้งนี้กราบนิมนต์พระสงฆ์ได้โปรดติดต่อนัดหมายจองคิวทางโทรศัพท์ล่วงหน้า
นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลสงฆ์ มีความตระหนักในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 สำหรับพระสงฆ์นั้นถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องด้วยต้องทำสังฆกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ อีกทั้งยังต้องพบปะกับประชาชนที่หลากหลาย ทำให้เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโควิด 19 มากกว่ากลุ่มเป้าหมายอื่นทำให้โรงพยาบาลสงฆ์พร้อมให้บริการถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 แด่พระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของพระสงฆ์ ลดอาการ ลดความรุนแรงของโรคโควิด 19
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า พระสงฆ์ที่มีความประสงค์รับการถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่โรงพยาบาลสงฆ์ กราบนิมนต์พระสงฆ์ได้โปรดติดต่อนัดหมายจองคิวทางโทรศัพท์ล่วงหน้าหมายเลข 02-640-9537 / 02-354-4305 ต่อ 5131 หรือ 096-934-8090 ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. -15.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม หากพระสงฆ์ได้รับการถวาย การฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว ขอพระสงฆ์ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพราะแม้ว่าฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโควิด 19 ได้อยู่
************************************************
#กรมการแพทย์ #โรงพยาบาลสงฆ์ #ถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 แด่พระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง
- ขอขอบคุณ -
14 มิถุนายน 2564

QR CODE