นางอรวรรณ เหล่าอารีย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ทาง Teleconference เรื่อง “ชี้แจงแนวทางการใช้ตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ตำแหน่งข้าราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการ และตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข” ณ ห้องประชุมชลธร อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564


วันที่ 14 มิ.ย. 2564

นางอรวรรณ เหล่าอารีย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ทาง Teleconference เรื่อง “ชี้แจงแนวทางการใช้ตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ตำแหน่งข้าราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการ และตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข” ณ ห้องประชุมชลธร อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE