นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นและข้อสั่งการของกลุ่มธัญญารักษ์ 6+1 ผ่านระบบ Video conference โดยมีนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) นายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ นายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางสาวเยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางธมนวรรณ วิไลรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ คณะผู้บริหารและบุคลากร สบยช. ร่วมกับ ผู้อำนวยการและผู้แทนโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564


วันที่ 19 มิ.ย. 2564

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นและข้อสั่งการของกลุ่มธัญญารักษ์ 6+1 ผ่านระบบ Video conference โดยมีนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) นายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ นายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางสาวเยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางธมนวรรณ วิไลรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ คณะผู้บริหารและบุคลากร สบยช. ร่วมกับ ผู้อำนวยการและผู้แทนโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE