นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานประชุมประชาพิจารณ์แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน เพื่ออภิปรายประเด็นแนวทางการตรวจสุขภาพฯ สำหรับประชาชนที่ปรับปรุง และพิจารณาหาฉันทามติต่อร่างแนวทางการตรวจสุขภาพฯ สำหรับประชาชน โดยมีนายแพทย์อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ เรืออากาศเอก นายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย ผอ.สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 กรมการแพทย์ และผ่านระบบ Tele Conference เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564


วันที่ 14 ก.ย. 2564

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานประชุมประชาพิจารณ์แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน เพื่ออภิปรายประเด็นแนวทางการตรวจสุขภาพฯ สำหรับประชาชนที่ปรับปรุง และพิจารณาหาฉันทามติต่อร่างแนวทางการตรวจสุขภาพฯ สำหรับประชาชน โดยมีนายแพทย์อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ เรืออากาศเอก นายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย ผอ.สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 กรมการแพทย์ และผ่านระบบ Tele Conference เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE