โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น นำโดย นายแพทย์ชาญชัย ธงพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 10/2564 โดยมี นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7 และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมด้วย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ชั้น 4 อาคารธัญญพัฒน์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น


วันที่ 25 พ.ย. 2564

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น นำโดย นายแพทย์ชาญชัย ธงพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 10/2564 โดยมี นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7 และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมด้วย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ชั้น 4 อาคารธัญญพัฒน์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE