ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มปฏิบัติการด้านการจัดการเตียงและรักษาพยาบาล UhosNet BKK กรมการแพทย์ และคณะอนุกรรมการด้านการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 24/2564) พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม โดยมี แพทย์หญิงนิธิมา ศรีเกตุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี นำเสนอสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ Covid-19 เขตสุขภาพที่ 11 นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 11 พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Teleconference วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564


วันที่ 25 พ.ย. 2564

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มปฏิบัติการด้านการจัดการเตียงและรักษาพยาบาล UhosNet BKK กรมการแพทย์ และคณะอนุกรรมการด้านการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 24/2564) พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม โดยมี แพทย์หญิงนิธิมา ศรีเกตุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี นำเสนอสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ Covid-19 เขตสุขภาพที่ 11 นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 11 พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Teleconference วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE