พว.ชุลีรัตน์ สาระรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี กรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมตามตามหลักสูตร ในโครงการอบรมเครือข่ายเชิงปฏิบัติการ พยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเคมีบำบัด รุ่นที่ 12/2565 โดยแบ่งการอบรมเป็น ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 20 – 30 ธันวาคม 2564 (Online) และ ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565 (onsite) ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565


วันที่ 14 ม.ค. 2565

พว.ชุลีรัตน์ สาระรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี กรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมตามตามหลักสูตร
ในโครงการอบรมเครือข่ายเชิงปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเคมีบำบัด รุ่นที่ 12/2565 โดยแบ่งการอบรมเป็น ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 20 – 30 ธันวาคม 2564 (Online) และ ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565 (onsite) ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

ลิงค์อื่นๆ