เรืออากาศเอกสมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี กรมการแพทย์ เป็นวิทยากรในโครงการการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ สถาน นโยบายและยุทธศาสตร์ในการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งระดับชาติ และการแพทย์แม่นยำ โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี และ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี กรมการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565


วันที่ 14 พ.ค. 2565

เรืออากาศเอกสมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี กรมการแพทย์ เป็นวิทยากรในโครงการการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ สถาน นโยบายและยุทธศาสตร์ในการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งระดับชาติ และการแพทย์แม่นยำ โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี และ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี กรมการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

ลิงค์อื่นๆ