นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมหารือพิจารณาแนวทางการพัฒนาคุณภาพงานและการประสานงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ โดยมีนายแพทย์กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิชาการแพทย์ แพทย์หญิงอลิสา ยาณะสาร กองวิชาการแพทย์ พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานฉุกเฉินการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถานโรคทรวงอก สถาบันประสาทวิทยา และผู้แทนจากเขตสุขภาพที่ 13 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 กองวิชาการแพทย์ และผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565


วันที่ 23 มิ.ย. 2565

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมหารือพิจารณาแนวทางการพัฒนาคุณภาพงานและการประสานงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ โดยมีนายแพทย์กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิชาการแพทย์ แพทย์หญิงอลิสา ยาณะสาร กองวิชาการแพทย์ พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานฉุกเฉินการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถานโรคทรวงอก สถาบันประสาทวิทยา และผู้แทนจากเขตสุขภาพที่ 13 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 กองวิชาการแพทย์ และผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

ลิงค์อื่นๆ