นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานการให้บริการผู้ป่วยในที่บ้าน (hospital care at home) กรมการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพัฒนาแนวทางและสนับสนุนการขับเคลื่อน และบูรณาการความร่วมมือในการจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานการให้บริการผู้ป่วยในที่บ้าน (Hospital care at home) โดยมีนายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ รองประธาน แพทย์หญิงปิยะธิดา หาญสมบูรณ์ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชเพื่อผู้สูงอายุ ผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิ กลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลับศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565


วันที่ 23 มิ.ย. 2565

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานการให้บริการผู้ป่วยในที่บ้าน (hospital care at home) กรมการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพัฒนาแนวทางและสนับสนุนการขับเคลื่อน และบูรณาการความร่วมมือในการจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานการให้บริการผู้ป่วยในที่บ้าน (Hospital care at home) โดยมีนายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ รองประธาน แพทย์หญิงปิยะธิดา หาญสมบูรณ์ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชเพื่อผู้สูงอายุ ผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิ กลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลับศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

ลิงค์อื่นๆ