โครงการจัดการศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง นายแพทย์ธิติ อึ้งอารี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ร่วมกับ ดร.นันทา ชัยพิชิตพันธ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และคณะจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี นำทีมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรม ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่ปฏิบัติงานศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง ในระหว่างวันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2565 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี


วันที่ 06 ส.ค. 2565

โครงการจัดการศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง
นายแพทย์ธิติ อึ้งอารี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ร่วมกับ ดร.นันทา ชัยพิชิตพันธ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
และคณะจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี นำทีมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรม ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง
ในระหว่างวันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2565
ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

ลิงค์อื่นๆ