วิสัยทัศน์


วันที่ 10 ก.ย. 2562

วิสัยทัศน์กรมการแพทย์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
“ประชาชนสุขภาพดีได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาคการแพทย์ไทย เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย ”
วิสัยทัศน์กรมการแพทย์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
“ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค
ภายในปี พ.ศ. 2565”

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE