เข็มมุ่ง


วันที่ 10 ก.ย. 2562

เข็มมุ่ง พ.ศ. 2563
ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรอย่างไร้รอยต่อ (Seamless Comprehensive Health Care)
• พัฒนาการแพทย์เฉพาะทางให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
• พัฒนา digital technology assisted service system
• การส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE