สแกน QR Code : รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี2562