สแกน QR Code : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562