สแกน QR Code : อธิบดีประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง