สแกน QR Code : กิจกรรมมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ MOPH DMS