สแกน QR Code : การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมการแพทย์ ปี 2563