สแกน QR Code : ราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง