สแกน QR Code : คู่มือการให้บริการประชาชน กรมการแพทย์ ปี 2560