สแกน QR Code : ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.๒๕๖๔ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข