สแกน QR Code : การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563