สแกน QR Code : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคาร 3,5 ชั้น 2-6 ห้องน้ำชาย-หญิง อาคาร 4 ชั้น 1 (โรงอาหาร) และห้องน้ำชาย-หญิง (หมวดยานพาหนะ) กรมการแพทย์