สแกน QR Code : ประกาศแผนจัดซื้อจ้างจ้าง งานจ้าางโครงการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกรมการแพทย์ (DMS HRIS) ๑ ระบบ