สแกน QR Code : ร่างประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกาดราคาซื้อร่วมยาระดับกรม กลุ่มยาระบบตา ระบบหายใจ ระบบผิวหนัง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)