สแกน QR Code : ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อร่วมยาระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่ม 1 ยาระบบหัวใจและหลอดเลือด ยาป้องกัน การแข็งตัวของเลือด ยาต้านการเกาะกลุ่มกันของเกร็ดเลือด จำนวน 3 รายการ